საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1058

ფაშიზმზე გამარჯვების 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა ორგანიზების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ


1. ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის შესაბამისად ფაშიზმზე გამარჯვების 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა ღირსეულად ჩატარების მიზნით შეიქმნას სამთავრობო კომისია (შემდგომში - კომისია) შემდეგი შემადგენლობით:


ნიკა გილაური - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კომისიის თავმჯდომარე

ბაჩანა ახალაია - საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

კახა ბაინდურაშვილი - საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

ალექსანდრე კვიტაშვილი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

დავით ლომიძე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე

ნიკოლოზ რურუა - საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი

დავით ტყეშელაშვილი - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

ნუგზარ ცაგარეიშვილი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარე.

2. კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება ეთხოვოთ:

მიხეილ მაჭავარიანს - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს

გიორგი უგულავას - ქალაქ თბილისის მერს

მამუკა ახვლედიანს - ქ. თბილისის მერის პირველ მოადგილეს (ვიცე-მერს)

ელვერ კუპატაძეს - საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის გამგეობის თავმჯდომარეს

მოსე მდინარაძეს - ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა თბილისის საქალაქო კავშირის თავმჯდომარეს.

3. კომისიამ ორ თვეში შეიმუშაოს და წარმოადგინოს ფაშიზმზე გამარჯვების 65-ე წლისთავის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიებების გეგმა.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური