• 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1026

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების დართლოსა და ზემო ომალოს რეაბილიტაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 17 აპრილის N225 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1025

  "შპს "რუსთავწყალკანალის", შპს "მცხეთაწყალკანალის", შპს "საქწყალკანალის", შპს "თბილისის წყალის" 100% წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების დამატებითი განმარტებისა და მასში ცვლილებების შეტანის შესახებ" N1 შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და ზურაბ პოლოლიკაშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1024

  "ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 2 ოქტომბრის N722 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1022

  დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1013

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1009

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1008

  "სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სესხის აღების ნებართვის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 აპრილის N329 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1007

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1006

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1005

  ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>