საქართველოს მთავრობის დადგენილება №418

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის 2011 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის 2011 წლის პროგრამა.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური