• 29 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №415-1

  საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლებზეც არ ვრცელდება მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი კალენდარული წლის განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 30 000-ლარიანი ზღვარი

 • 29 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №415

  მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისათვის აკრძალული საქმიანობებისა და საქმიანობებისა და შემოსავლების სახეების, რომლებიც არ დაიბეგრება ან/და, რომლებზეც არ გავრცელდება საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები, განსაზღვრის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის N96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №413

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N255 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №412

  "საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 ივლისის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №411-2

  დანართი N2 სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხა  

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №411-1

  საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა ნუსხა

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №411

  საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №410-1

 • 28 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №410

  საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>