საქართველოს მთავრობის განკარგულება №609

სს "საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციასა" და ''Pioneer Hi-Bred Switzerland S.A'' შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის N139 დადგენილების შესაბამისად მოწონებულ იქნეს სს საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციასა და ''Pioneer Hi-Bred Switzerland S.A'' შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი.

 


პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური