• 15 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №377

  ,,შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორისათვის უძრავი ქონების სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის N78 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 15 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №375

  სს `არქეოპოლისის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 14 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №289-1

  წითელი ხიდი-თბილისი-სამტრედია-გრიგოლეთი-სარფის მიმართულებაზე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პერსპექტიული განვითარების ზოლში და საქართველოს საზღვრისპირა ტერიტორიებზე მომსახურების კომპლექსების განლაგების სქემის ექსპლიკაცია

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №287

  „მოსახლეობის ელექტროენერგიის ხარჯების ასანაზღაურებლად განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის N205 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №286

  ი. ქურდაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №276

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №272

  სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის N367 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №270

  საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით 2010 წლის 28 დეკემბერს გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების (20 მლნ ევრო) სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების განხილვის შესახებ

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №269

  ბავშვთა მკურნალობის აქციისა და ჰუმანიტარული ტვირთის მიღების ხელშეწყობის შესახებ

 • 08 თებერვალი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №259

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდისათვის უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>