საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №92

ა. ხეთაგურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსად დანიშვნის შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 მარტის N133 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დებულების მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური იმავდროულად დაინიშნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსად.

 ნიკა გილაური