საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2094-1

საქართველოს მთავრობის
2012 წლის 28 დეკემბრის
N2094 განკარგულების
დანართი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

თანამდებობის დასახელება

რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო ერთ ერთეულზე

მინისტრი 1 - 3,540

მინისტრის პირველი მოადგილე 1 - 2,950

მინისტრის მოადგილე 3 - 2,720

დეპარტამენტის უფროსი 8 - 2,150

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 4 - 1,700

მინისტრის მრჩეველი 5 - 1,900

სამსახურის უფროსი 3 - 1,890

სამსახურის უფროსის მოადგილე 3 - 1,470

სამმართველოს უფროსი 8 - 1,600

მთავარი ბუღალტერი 1- 1,450

მთავარი სპეციალისტი 46 - 1,180

უფროსი სპეციალისტი 22 - 950

სპეციალისტი 13 - 830

მინისტრის თანაშემწე 1 - 830

მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწე 2 - 830

მინისტრის მოადგილის თანაშემწე 5 - 830

სულ ჯამი 126