საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2101

„კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 დეკემბრის N622 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის შესახებ

1.მოწონებულ იქნეს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 დეკემბრის N622 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე".

2. ბრძანებულების პროექტი ხელმოსაწერად წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტს.

პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი