• 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2093

  „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 7 ივნისის N07/06/03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2092

  „გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 28 აპრილის № 160 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2091

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2090

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრისათვის „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2088

  „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 სექტემბრის №1714 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2087

  „ქუთაისი-ლენტეხი-მესტიის საავტომობილო გზის ლენტეხი-მესტიის მონაკვეთის მშენებლობისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) პროექტის მომზადების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის №550 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2086

  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის N1400, 2011 წლის 16 აგვისტოს N1670 და 2012 წლის 31 იანვრის N158 განკარგულებებით გათვალისწინებული გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხორციელებული წყალმომარაგებითი, საკანალიზაციო, გარე განათებისა და საბაგირო კომპლექსის მშენებლობადასრულებულ ობიექტებზე მშენებლობის ნებართვის გამარტივებული წესით გაცემის შესახებ    

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2085

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2083

  „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2068

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე  

<<  1 2 3 4 5   >>