• 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2067

  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 ივლისის №1417 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ    

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2066

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 27 ივლისის №1453 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2065

  ა. ბარამიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ  

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2064

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2063

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ    

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2062

  „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის N1990 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2061

  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2060

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 18 ივლისის N437 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2059

  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის-სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2058

  ,,ქვედა სიმონეთი–ნავენახევის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 19 თებერვლის №170 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>