• 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2057

  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)აქციების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2056

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2055

  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2054

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია „POMAGALSKI"-ს შორის 2011 წლის 7 ივლისს გაფორმებულ ხელშეკრულებაში დამატების შეტანის შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 იანვრის №128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2053

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-სოფლისმეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2052

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შპს „გოკი და კომპანიას" შორის არსებულ მორიგების აქტში ცვლილების შეტანის მოწონების თაობაზე

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2051

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2050

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „დოსტაქარისათვის" სახელმწიფო ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტისა და თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2049

  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2048

  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ბავშვთა კვებისა და მოვლის საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>