საქართველოს მთავრობის დადგენილება №420

ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა საკარანტინო წესების" დამტკიცების შესახებ