საქართველოს მთავრობის დადგენილება №440

წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე