საქართველოს მთავრობის დადგენილება №442

ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსადგურის ფუნქციონირების წესისა და პირობების" დამტკიცების თაობაზე