საქართველოს მთავრობის დადგენილება №452

რეკრეაციული მცურავი საშუალებების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ