• 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №452

  რეკრეაციული მცურავი საშუალებების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №451

  ტექნიკური რეგლამენტის - „პესტიციდების და აგროქიმიკატების შენახვის, ტრანსპორტირების, რეალიზაციისა და გამოყენების წესების" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №450

  კარიერების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449

  „ნახშირის შახტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №448

  ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსის გამოთვლისა და ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების დონეების მიხედვით განსაკუთრებით დაბინძურებული, მაღალი დაბინძურების, დაბინძურებული და დაბინძურების არმქონე კატეგორიის რეგიონებისათვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსების სიდიდეების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №447

  ტექნიკური რეგლამენტის - „ბაზარზე განთავსებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კონტროლის და ნიმუშის აღების წესის" დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446

  „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"    

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №445

  საქართველოს მცირე მდინარეების წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №444

  ტექნიკური რეგლამენტის - „საკლავი ცხოველების ვეტერინარული შემოწმებისა და ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის წესების" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №443

  ტექნიკური რეგლამენტის - „საქართველოში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეგისტრაციო გამოცდების, ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ"

1 2 3 4 5   >>