• 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422

  ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა გადარეკვა-გადაყვანის (მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის საძოვრებზე) ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №421

  წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) და წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის ტექნიკური რეგლამენტისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების №1-01, 1-02, 1-03, 1-04 და 1-05 დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №420

  ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა საკარანტინო წესების" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №419

  „ატრაქციონების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №418

  „ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემათა შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შესახებ"საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის №83 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №417

  ტექნიკური რეგლამენტის - „აგრარულ ბაზრებში, ბაზრობებსა და მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების დამამზადებელ, შემნახველ და გადამამუშავებელ საწარმოებში, სამრეწველო მაცივრებში (მაცივარკომბინატებში), კვებისა და სავაჭრო ობიექტების შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახურების ტიპობრივი წესის" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №416

  ტექნიკური რეგლამენტის - „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობისა და ექსპლუატაციის წესები და ნორმები" დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №415

  ტექნიკური რეგლამენტის - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის" და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების მონიტორიგის" დებულებების დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414

  ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №413-1

  მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმა

<<  1 2 3 4 5   >>