• 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №413

  დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №412

  „საბაგირო მოწყობილობების (საბაგირო გზის, ფუნიკულიორის) უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"    

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №411

  „ტექნიკური რეგლამენტი „საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების აღიარებისა და საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგის წესის" დამტკიცების შესახებ"

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №410

  „წნევაზე მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №409

  ტექნიკური რეგლამენტის - „სამელიორაციო სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №408

  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №407

  ტექნიკური რეგლამენტის „საერთაშორისო გადაზიდვების მწარმოებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმების" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №406

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №405

  საქართველოში საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა საკონსულო დაწესებულებების გახსნისა და საკონსულო დაწესებულებების მუშაკთა დანიშვნის წესების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №404

  „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

<<  1 2 3 4 5   >>