საქართველოს მთავრობის

 

დადგენილება №626

 

2014 წლის 19 ნოემბერი

 

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების თაობაზე