ინფორმაცია (საქართველოს მთავრობის კანცელარია)-ის მიერ სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების შესახებ (01.10.2013 წელი) მდგომარეობით

ინფორმაცია (საქართველოს მთავრობის კანცელარია)-ის მიერ სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების შესახებ (01.10.2013 წელი) მდგომარეობით