საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის ანგარიში

საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 201წლის იანვარი-მარტის  ანგარიში