• 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №764

  მსხვილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მათი სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №763

  „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 7 ივლისის №183 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №762

  ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმის" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №761

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №760

  „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის #249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №759

  საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758

  სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №757

  „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 16 ნოემბრის №206 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №756

  ტექნიკური რეგლამენტის - „მეტალის ჯართის რადიაციული მონიტორინგის წესის" დამტკიცების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №755

  შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>