საქართველოს მთავრობის დადგენილება №755

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ