საქართველოს მთავრობის დადგენილება №756

ტექნიკური რეგლამენტის - „მეტალის ჯართის რადიაციული მონიტორინგის წესის" დამტკიცების შესახებ