საქართველოს მთავრობის დადგენილება №760

„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის #249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე