• 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №744

  „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №743

  საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შეიარაღებაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №742

  გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №741

  ადგილობრივი თვითმმართველობის, ავტონომიური რესპუბლიკების, აგრეთვე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კომერციული ბანკების ანგარიშებიდან თანხების ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში გადატანის წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №740

  საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო კონტროლის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №739

  „2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის №650 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №738

  „საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და მოქმედების შეწყვეტის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №524 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №737

  „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 აგვისტოს #502 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №736

  „შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბრის №184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №735

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელის დანიშვნაზე უფლებამოსილი პირისა და სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს განსაზღვრის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>