საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2855

სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდსა" და კომპანია „VESTAS BENELUX B.V"-ს შორის ქართლის ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განვითარებისთვის საჭირო ელექტროტურბინების შეძენის, ტრანსპორტირების, დამონტაჟებისა და შემდგომი ოპერირების შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულებების თაობაზე