საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2859

საქართველოს მთავრობასა და Interhealth Canada (Georgia) Limited-ს შორის გასაფორმებელი შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ