საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2862

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ