საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2864

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავ პირთა და დაცვის ობიექტთა ნუსხების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N427 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე