• 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2854

  ადიგენის მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2853

  ი. ქავთარაძის, ქ. ბოჭორიშვილის და ა. კასრაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2852

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2851

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2850

  გორის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2849

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ სსიპ - იუსტიციის სახლის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2848

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2847

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი საქონლისა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2846

  „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისთვის სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 მაისის №1072 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2845

  სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 2016 წლის ბიუჯეტის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>