• 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2844

  შვედეთის კარტოგრაფიის, კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის ორგანოსა (Lantmäteriet) და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის საგრანტო პროექტის - „მიწის საინფორმაციო სისტემის სანდოობა საქართველოში" განხორციელების მიზნით დასადები ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2843

  2011 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის სახელმწიფო კომპანიას შორის დადებულ მემორანდუმსა და 2011 წლის 23 დეკემბერს შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტს" და სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას" შორის დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2842

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2841

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „პრაიმფრეშისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2840

  საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2839

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2838

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2836

  „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2835

  „თბილისის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია-გამაგრება და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის" პროექტის დაფინანსების მოზიდვის მიზნით ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისთვის (СEB) მიმართვის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2834

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 ივნისის №1171 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>