• 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2833

  ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2832

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის №2100 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2831

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2830

  სასარგებლო წიაღისეულის (მიწისქვეშა მტკნარი წყალი) შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის მოთხოვნისა და აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2829

  შპს „ანანურზე" გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2828

  „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №1970 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2827

  „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №1107 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2824

  „2015 წელს განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის2015 წლის 1 ივნისის №1109 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2794

  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის №1618 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2792

  „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 2015 წლის ბიუჯეტების, საშტატო ნუსხებისა და სახელფასო ფონდების შეთანხმების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 თებერვლის №103 განკარგულებაშიცვლილების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>