• 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2787

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებების გაზრდის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2789

  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2786

  „შპს „ბათუმი ცენტრალსა" და სს „საქართველოს რკინიგზას" შორის უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაფორმებისა და ქ. ბათუმში თამარ მეფის გზატკეცილზე რკინიგზის სადგურის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი სალიანდაგო ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივნისის №1319 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და სს „საქართველოს რკინიგზის" მიერ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის ჩუქების ფორმით გადასაცემი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარების თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2785

  სამსახურებრივი ავტომანქანებით სარგებლობის, შესყიდვისა და განახლების საკითხების შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის 2015 წლის 14 დეკემბრის №3 სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების დამტკიცებისა და სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2784

  სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოსათვის" სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2783

  სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღია გასაღების დირექტორიაში (ICAO PKD) გაწევრიანებისათვის საჭირო რეგისტრაციის და ყოველწლიური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიმართ განსხვავებული პირობების დადგენის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2782

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ სხვადასხვა ენოვანი თარჯიმნების მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2780

  სოფლის ექიმებისა და სოფლის ექთნებისათვის ერთჯერადი გასაცემლის სახით დაფინანსების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2781

  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2015 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №135 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2779

  „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საკონსულტაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვისგამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის №360 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>