საქართველოს მთავრობის დადგენილება №617

„შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №248 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე