საქართველოს მთავრობის დადგენილება №618

„შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე