საქართველოს მთავრობის დადგენილება №622

საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ