საქართველოს მთავრობის დადგენილება №625

„დსთ-ის წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შეუფერხებელი ფუნქციონირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს №152 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე