საქართველოს მთავრობის დადგენილება №627

„საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების განხორციელების" საიმპლემენტაციო ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე