საქართველოს მთავრობის დადგენილება №668

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების სპეციალიზაციის სტანდარტის
დამტკიცების შესახებ