საქართველოს მთავრობის დადგენილება №671

მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ