საქართველოს მთავრობის დადგენილება №672

„საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის, კომისიის დებულების, სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სახელმწიფო პროგრამის ძირითადი დებულებებისა და სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეგმის ძირითადი დებულებების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 დეკემბრის №691 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე