საქართველოს მთავრობის დადგენილება №673

„დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის
№624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე