• 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №677

  „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №676

  პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურების სრულყოფილი სერვისის სტანდარტის განსაზღვრისა და სამუშაოს მაძიებელთათვის პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის ქვესტანდარტის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №675

  „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის9 ივნისის №372 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №674

  „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №673

  „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის №624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №672

  „საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის, კომისიის დებულების, სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სახელმწიფო პროგრამის ძირითადი დებულებებისა და სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეგმის ძირითადი დებულებების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 დეკემბრის №691 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №671

  მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №670

  „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №669

  „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №668

  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>