• 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №586

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №585

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის" 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №584

  სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 • 12 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №583

  საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საქართველოს საიმიგრაციო ვიზის გაცემისათვის და D3 და D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქმედების ვადის გაგრძელებისთვის დაწესებული საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 10 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №582

  სამკერდე ნიშნის - „საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი" აღწერილობის და დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 10 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №581

  სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე    

 • 10 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №580

  „ტექნიკური რეგლამენტის - მტირალას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს №413 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 10 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №579

  „ტექნიკური რეგლამენტების: „ალგეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „თბილისის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „გარდაბნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „კოლხეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „აჯამეთის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ჭაჭუნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ყორუღის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ივრის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესისა" და „მაჭახელას ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 10 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №578

  „ევროკავშირის სურსათის/ცხოველის საკვების სწრაფი განგაშის სისტემაში (RASFF) ინტეგრაციის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 10 ნოემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №577

  სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში მიკვლევადობის ზოგადი პრინციპების და მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

<<  6 7 8 9 10   >>