• 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №667

  სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში ინფორმაციის გაცვლის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №666

  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საბრძოლო მასალის განკარგვის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №665

  სს „საქართველოს რკინიგზისა" და მისი წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების და ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №664

  „ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №663

  „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №236 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №662

  „შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბრის №184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 მაისის №230 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №661

  „შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბრის №184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №660

  2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №659

  „ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №658

  „ადგილობრივი თვითმმართველობის, ავტონომიური რესპუბლიკების, აგრეთვე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კომერციული ბანკების ანგარიშებიდან თანხების ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში გადატანის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 დეკემბერის №741 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>