• 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №657

  სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციისათვის" საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №656

  „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №655

  „სამხედრო სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 ნოემბრის №615 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №654

  „ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტების ნუსხის აღიარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ნოემბრის №349 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №653

  „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №245 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №652

  „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 31 აგვისტოს №451 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №651

  „შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №248 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №650

  „სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციისა და „სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 ივლისის №360 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №649

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის" 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №648

  „2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივნისის №308 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>