• 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №626

  „საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №420 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №625

  „დსთ-ის წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შეუფერხებელი ფუნქციონირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს №152 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №624

  „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის №131 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №623

  2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №622

  საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №621

  „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №620

  „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №619

  „საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 25 დეკემბრის №697 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №618

  „შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №617

  „შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №248 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>