• 14 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №616

  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №615

  „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 31 აგვისტოს №451 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №614

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის" 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №613

  შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზისათვის" მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №612

  „აწარმოე საქართველოში" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №611

  „სს „საქართველოს რკინიგზისა" და მისი წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების და ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 25 დეკემბრის №706 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №610

  „სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 ნოემბრის №598 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 03 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №609

  „მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №536 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №608

  „სუამ-ის წევრ სახელმწიფოთა საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის სუამ-ის წევრ სახელმწიფოთა სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ წინასწარი ინფორმაციის გაცვლის ორგანიზების თაობაზე" ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 02 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №607

  „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის №341 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>